Dodacie podmienky a preprava

Dodacie podmienky a preprava pre zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom webového sídla spoločnosti BIOCENTRUM, s. r. o.


(1)    Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu. Predávajúci si vyhradil, že dodanie tovaru uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

(2)    Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu bez zbytočného odkladu po zaplatení kúpnej ceny zo strany kupujúceho spôsobom dohodnutým v potvrdenej objednávke, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci svoj záväzok nesplní a nedodá predmet kúpy ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu kupujúcim, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne všetky plnenia prijaté na základe kúpnej zmluvy.

(3)    Kupujúci si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov doručenia predmetu kúpy:

a)    osobné prevzatie tovaru alebo

b)    odoslanie predmetu kúpy predávajúcim prostredníctvom prepravcu na miesto splnenia/určenia.

(4)    V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy tak, že umožní kupujúcemu s tovarom nakladať v sídle predávajúceho. Osobné prevzatie je považované za najlacnejší bežný spôsob doručenia predmetu kúpy.

(5)    Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že k odovzdaniu došlo odovzdaním predmetu kúpy zo strany prepravcu kupujúcemu.

(6)    Ak predávajúci splnil svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy, kupujúci je povinný riadne odovzdaný predmet kúpy prevziať a prevzatie potvrdiť svojim podpisom. Prevzatie predmetu kúpy je kupujúci oprávnený odmietnuť, ak je obal vážne poškodený alebo tovar nie je úplný.

(7)    Náklady odoslania predmetu kúpy znáša predávajúci, ak cena objednaného tovaru v jednej objednávke je viac ako 30,00 EUR s DPH. Náklady odoslania predmetu kúpy, ak cena objednaného tovaru v jednej objednávke je do 30,00 EUR s DPH vrátane, znáša kupujúci, a to vo výške 3,60 EUR  s DPH za prepravné a balné.

(8)    Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad) a potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči obsahujúce predzmluvné informácie podľa článku II. týchto obchodných podmienok.Dodacie podmienky a preprava pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom webového sídla spoločnosti BIOCENTRUM, s.r.o.


(1)    Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu. Predávajúci si vyhradil, že dodanie tovaru uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

(2)    Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu bez zbytočného odkladu po zaplatení kúpnej ceny zo strany kupujúceho spôsobom dohodnutým v potvrdenej objednávke, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. O odoslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Nedodanie tovaru v dohodnutom termíne sa nepovažuje za podstatné porušenie zmluvy, a ak predávajúci svoj záväzok nesplní a nedodá predmet kúpy ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu kupujúcim, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

(3)    Kupujúci si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov doručenia predmetu kúpy:

a)    osobné prevzatie tovaru v sídle predávajúceho alebo

b)    odoslanie predmetu kúpy predávajúcim prostredníctvom prepravcu na miesto splnenia/určenia.

(4)    V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy tak, že umožní kupujúcemu s tovarom nakladať v sídle predávajúceho.

(5)    Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že k odovzdaniu došlo odovzdaním predmetu kúpy prvému prepravcovi.

(6)    Ak predávajúci splnil svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy, kupujúci je povinný riadne odovzdaný predmet kúpy prevziať a prevzatie potvrdiť svojim podpisom. Prevzatie predmetu kúpy je kupujúci oprávnený odmietnuť, ak je obal vážne poškodený alebo tovar nie je úplný.

(7)    Náklady odoslania predmetu kúpy znáša predávajúci, ak cena objednaného tovaru v jednej objednávke je viac ako 80,00 EUR bez DPH. Náklady odoslania predmetu kúpy, ak cena objednaného tovaru v jednej objednávke je do 80,00 EUR bez DPH vrátane, znáša kupujúci, a to vo výške 5,76 EUR s DPH za prepravné a balné.
 
(8)    Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, faktúru).